Szent István királyt ábrázoló egészalakos szobor/szoborkompozíció tervezése és kivitelezése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
(4024 Debrecen, Piac u. 20.)
országos, nyílt pályázatot ír ki
Szent István királyt ábrázoló egészalakos szobor/szoborkompozíció
tervezésére és kivitelezésére
2018.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt, országos pályázatot ír ki hivatásos szobrászművészek számára Szent István királyt ábrázoló, egész alakos szobor vagy szoborkompozíció tervezésére és annak kivitelezésére. A szobor/szoborkompozíció (a továbbiakban: szobor) ki kell, hogy fejezze azt, hogy Szent István király legfőbb történelmi érdeme a magyar állam megalapítása, kiépítése, megszilárdítása és európai integrálása volt. Továbbá annak a gondolatiságnak a megjelenítése, amely hangsúlyozza Szent István nagyságát, szellemiségét, kiemelkedő történelmi jelentőségét. Elvárás, hogy a szobor illeszkedjen a megjelölt – állami és nemzeti ünnepek, megemlékezések megtartására is alkalmas – tér szerkezetébe, közvetlen környezetébe.
A pályázat kiírója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.)
Pályázat jellege: országos, nyilvános
Pályázók köre: e műfajban referenciával rendelkező, munkájukat hivatásszerűen végző Magyarországon élő és határon túli magyar szobrászművészek.
A szobor helyszíne: Debrecen, Dósa nádor tér, a mellékelt helyszínrajzon javasolt területen.
Az alkotás mérete: a megjelölt helyszín szerkezetébe, közvetlen környezetébe illő, az épített és természeti környezethez illeszkedő, egészalakos, figurális, méretarányaiban minimum 5:4 léptékű alkotás.
Az alkotás anyaga: elsődlegesen bronz, de lehet más olyan anyag is, amely megvalósulás esetén mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást nem igénylő, tartós és időtálló.
Az alkotás költségvetése:
A Kiíró az irányadó közbeszerzési értékhatárokra, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. § c) pontja szerinti kivételi körre tekintettel rögzíti, hogy a nettó 68 millió forintot meghaladó pályázatot érvénytelennek minősíti és azt az értékelés, bírálat során nem veszi figyelembe.
A pályamű részletes költségvetésében a talapzat költségét külön dokumentumban kell benyújtani, mivel azt, a Kiíró nem számítja bele a pályázati összeghatárba, tekintettel arra, hogy a talapzat műszaki tervét és kivitelezését saját maga kívánja megvalósítani.
A pályaművek elbírálása: A pályamunkákat zsűri értékeli, melynek tagjait Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelöli ki. A zsűri javaslata alapján a pályázat eredményéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt. A pályázó a pályamunka benyújtásával vállalja, hogy a zsűri értékelését elfogadja, az ellen kifogással nem élhet.
A pályamunkák megfelelősége és a szakmai sorrend a zsűri szakvéleménye alapján kerül meghatározásra. A zsűri munkája nem nyilvános. A bírálati munkáról, a pályázat lebonyolításáról, értékeléséről, a pályamunkák rangsorolásáról a zsűri jegyzőkönyvet vezet.
Egy alkotó több pályamunkával is jelentkezhet.
A pályázó nyilatkozatban kérheti, hogy díjazásban nem részesült pályamunkáját ne hozzák nyilvánosságra.
3
A pályaműnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 az alkotás M=1:10 léptékű makettjét tetszőleges anyagból,
 a makett bemutatását legalább 4 nézetből készült fotóval,
 látványtervet, a környezetbe illeszkedés bemutatásával,
 műleírást,
 talapzat tervét, költségét,
 a megvalósítás részletes költségvetését, amely tartalmazza a szerzői díjat, a kivitelezés, elhelyezés díját az összes járulékkal együtt,
 a megvalósítás ütemtervét.
A pályaműhöz mellékelni kell az alábbiakat:
 a pályázó nevét, lakcímét, székhelyét,
 a pályázó művész szakmai önéletrajzát (maximum 2 oldal terjedelemben),
 a pályázó művész referenciaanyagát,
 adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 nyilvánossági nyilatkozatot arról, hogy a pályázat lezárulását követően a nyertes pályázóról és pályamunkáról a Kiíró a médiában nyilatkozhat, és a terveket publikációhoz felhasználhatja,
 az adott koncepciónak megfelelően szükséges társtervezők megnevezését, a tervezői jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát,
 nyertes pályázat esetére kötelezettségvállalási nyilatkozatot a szobor megvalósítására.
A teljes pályaművet 1 példányban papír alapon és 1 példányban digitális adathordozón (pendrive-on) kell benyújtani.
A pályamunka beadásának helye és ideje:
A pályázatokat Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályára (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 1/112) kell eljuttatni. A Kiíró a benyújtott pályamunkákról átvételi elismervényt ad.
Beadási határidő: 2018. november 30. péntek 1000 óra
A nyertes pályamunka elkészítésének teljesítési határideje: 2019. augusztus 1.
A szobor avatásának időpontja: 2019. augusztus 20.
További pályázati információk:
A pályázó azzal, hogy pályamunkáját benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A pályázatból kizárásra kerül:
 a határidő után benyújtott pályamunka,
 az a pályamunka, amelynek költségvetése meghaladja a kiírásban szereplő összeghatárt,
 ha szakértő által véleményezetten a pályázat valótlan, valószerűtlen adatokat tartalmaz,
 ha a beadott pályázat egésze, művészeti koncepciója, meghatározó megoldásai már előzetesen bárhol más pályázatban szerepeltek, vagy részben illetve egészében megvalósultak.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.
4
A pályázat eredményének kihirdetése:
A nyertes pályamunkáról a zsűri javaslata alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt. A nyertes pályázat alkotójával a Kiíró szerződést köt a megvalósításra. A nyertes pályázó vállalja, hogy a Kiíróval folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik.
A Kiíró a pályázókat a Közgyűlés döntését követő harminc napon belül írásban értesíti.
A pályamunkákat a Kiíró – igazolás ellenében – a pályázóknak visszaadja. Az át nem vett pályamunkákat az értesítés kiküldését követően legfeljebb 60 napig őrzi meg.
A pályázat díjazása:
A pályázat díjazására mindösszesen bruttó 5 millió forint áll rendelkezésre.
A Kiíró fenntartja azt a jogot, hogy pályaművek költségvetését, műszaki paramétereit szakértővel ellenőriztesse.
A Kiíró eredménytelennek minősítheti a pályázatot, ha egyetlen pályamunkát sem talál megvalósításra alkalmasnak. A zsűri a pályaműveket koncepciójuk, egyes megoldásaik alapján is értékelheti, illetve javaslatot tehet azok felhasználására.
A pályázati eljárással kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztálya (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 1. emelet 116-os iroda), Wachterné Postás Gabriella kulturális referens.
Elérhetőségek:
tel.: +36/52/517-706
e-mail: [email protected]
A pályázat műszaki, építészeti vonatkozásával kapcsolatos információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Főosztály (4024 Debrecen, Piac u. 20.,1. emelet 133-as iroda), Kuhn András főkertész.
Elérhetőségek:
tel.: +36/52/511-533
e-mail: kuhn.andrá[email protected]

pályázat

Helyszínrajz

1: Helyszínrajz 1.

2: Helyszínrajz 2.